Algemene voorwaarden van TMC bedrijfskleding gevestigd te Rosmalen.

Toepasselijkheid
1.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met TMC bedrijfskleding af te sluiten overeenkomsten en op alle door 
TMC bedrijfskleding gedane aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien 
TMC bedrijfskleding daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 

Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij 
TMC bedrijfskleding het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.

2.2 Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 1000 (excl. BTW) moeten door TMC bedrijfskleding per email worden bevestigd en zal er hiervoor akkoord worden gevraagd bij opdrachtgever. Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van minder dan € 1000 (excl. BTW) zullen geacht worden te zijn aanvaard door uitvoering door TMC bedrijfskleding van de opdracht.

2.3 Iedere aanbieding blijft 15 dagen geldig. Te rekenen vanaf de datum van offerte, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen.

 

Prijzen en betaling
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW, exclusief handlings- en verzendkosten.
3.2 Webshop betaling kan geschieden via Ideal, vooruitbetaling, automatische incasso of credit card tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

3.3 Nieuwe Opdrachtgevers bij eerste order is betaling altijd vooraf. Special made producten is betaling altijd vooraf. Opdrachtgever ontvangt dan een proforma factuur ter betaling.

3.4 TMC bedrijfskleding behoudt zich het recht voor bij twijfel aan kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, of uit hoofde van andere reden, voor verdere leveringen vooruitbetaling dan wel een zekerheidsstelling te verlangen. Bij het niet tijdig verkrijgen van de verlangde zekerheid is TMC bedrijfskleding bevoegd de leveringen op te schorten of te weigeren. Zonder dat enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd wordt.

3.5 TMC bedrijfskleding heeft het recht tot opschorting van afgifte, zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens TMC bedrijfskleding heeft voldoen. Het beheer van deze goederen is voor risico van Opdrachtgever. Zonder enig recht op (schade) vergoeding in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade.

3.6 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten van producties, tenzij anders overeengekomen.

3.7 Indien betaling niet direct en volledig bij het vervallen van de betalingstermijn, 30 dagen, zonder enig recht op korting of schuldvergelijk, heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever aan TMC bedrijfskleding zonder voorafgaande ingebrekestelling een vergoeding voor rente verschuldigd van 1% per maand over het alsdan openstaande bedrag tot het tijdstip van algehele voldoening.
3.8 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, alsmede indien zij surseance van betaling vraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, is 
TMC bedrijfskleding gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gebonden is, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

3.9 De Opdrachtgever verbindt zich in dit geval de producten in de oorspronkelijke staat of in de originele door TMC bedrijfskleding geleverde verpakking op eerste aanvraag terug te geven en in deze alle gewenste medewerking te verlenen.

3.10 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de Opdrachtgever.  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150 (zegge: honderdvijftigeuro).

3.11 Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de opdracht en de datum van aflevering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op goederen welke TMC bedrijfskleding van toeleveranciers betrekt, indien prijsverhogende overheidsmaatregelen afgekondigd worden, dan wel in geval van stijging van loonkosten of grondstofprijzen is TMC bedrijfskleding gerechtigd de prijzen te berekenen, zoals deze op de dag van aflevering gelden en aldus prijsstijgingen welke na het tot stand komen van de overeenkomst ontstaan, aan de Opdrachtgever door te berekenen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Reclamaties en garantie
4.1 Reclamaties betreft geringe maat of kleurafwijkingen, onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit en hoeveelheid worden niet geaccepteerd.

4.2 Reclamaties met betrekking tot specifieke kwaliteitseisen van de Opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij die eisen kenbaar zijn gemaakt bij het geven van de opdracht en door TMC bedrijfskleding  schriftelijk zijn aanvaard.

4.3 Reclamaties op zichtbare tekortkomingen en/of gebreken kunnen alleen worden aanvaard, indien deze binnen 7 dagen, middels schrijven en ter beschikking zijn gesteld aan TMC bedrijfskleding. 7 dagen is gerekend vanaf ontvangst van de goederen.

Na eventuele verwerking van de producten door Opdrachtgever of derden is geen reclamatie meer mogelijk.

4.4 Reclamaties welke door TMC bedrijfskleding gegrond worden bevonden zullen binnen 45 dagen worden vervangen of gerepareerd. Dit geldt uitsluitend voor ondeugdelijke producten.

Opdrachtgever heeft geen recht op welke vergoeding dan ook.

4.5 Het indienen van een reclamatie ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van TMC bedrijfskleding.

4.6 Reclamaties over facturen dienen per aangetekend schrijven binnen 7 dagen, na datum van versturen van factuur, in bezit te zijn van TMC Business Fashion BV.

4.7 Na het verstrijken van deze genoemde termijn wordt opdrachtgever geacht de producten en factuur te hebben goedgekeurd. Reclamaties welke na genoemde termijn binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

4.8 Gebreken in geleverde producten welke onder de garantie vallen worden, zijn uitsluitend ter beoordeling van TMC bedrijfskleding, hetzij hersteld, dan wel door nieuwe levering vervangen, indien de gebreken naar het oordeel van TMC bedrijfskleding en/of het oordeel van de fabrikant te wijten zijn aan materiaal en/of constructiefouten waardoor de producten onbruikbaar zijn ter zake van de door de Opdrachtgever opgegeven bestemming van de producten.

4.9 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Opdrachtgever zelf wijzigingen in en/of reparatie aan de producten verricht dan wel de producten niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.

4.10 Gebreken, ontstaan ten gevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf, onjuiste reiniging of andere buiten onze controle liggende oorzaken, alsmede normale slijtage vallen niet onder de garantiebepalingen.

 

Levering
5.1 De door 
TMC bedrijfskleding opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

5.2 Bij overschrijding van de levertijd is de Opdrachtgever gerechtigd bij aangetekend schrijven TMC bedrijfskleding in gebreke te stellen, waarbij aan TMC bedrijfskleding een termijn van tenminste 45 dagen dient te worden gegeven om de opdracht alsnog uit te voeren. Indien TMC bedrijfskleding gedurende deze termijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat TMC bedrijfskleding enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan Opdrachtgever. TMC bedrijfskleding is gerechtigd te leveren in deelleveranties welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. 
5.3 De goederen zullen door de 
TMC bedrijfskleding bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. De aansprakelijkheid van TMC bedrijfskleding is te allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding die de betreffende transportassuradeuren verstrekken. 

Kosten en schaden voor TMC bedrijfskleding, voortvloeiende uit het niet in ontvangst nemen van de producten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5.4 Indien door 
TMC bedrijfskleding goederen in productie zijn genomen is het aan Opdrachtgever niet toegestaan de order geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

5.5 TMC bedrijfskleding levert alleen films, borduurkaarten, werktekeningen en ander layout materiaal terug, indien dit uitdrukkelijk bij eerste opdracht is overeengekomen.

5.6 Onder geen enkel voorwaarde bestaat de mogelijkheid tot wijziging of annulering van de order, indien de goederen bedrukt of geborduurd moeten worden met een door de Opdrachtgever gewenste naam en/of logo. In dat geval is de Opdrachtgever te allen tijde tot afname en betaling verplicht. 

 

Eigendomsovergang 
6.1 De geleverde producten blijven onvoorwaardelijk eigendom van 
TMC bedrijfskleding, totdat de Opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de door TMC bedrijfskleding gedane leveringen aan TMC bedrijfskleding is verschuldigd, inclusief rente, schade en kosten, volledig heeft betaald.

 

Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt onder meer verstaan boycot, staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transport-, uitvoer- of invoerbelemmeringen en vertraging in leveranties door onze toeleveranciers.

7.2 TMC bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan een niet aan TMC bedrijfskleding toe te rekenen omstandigheid, die een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat.

 

Aansprakelijkheid

8.1 TMC bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, behoudens en voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TMC bedrijfskleding.

8.2 TMC bedrijfskleding is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgschade van de Opdrachtgever.

8.3 Te allen tijde is de aansprakelijkheid van TMC bedrijfskleding, op welke wijze dan ook ontstaan, beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de overeenkomst waarvan de levering deel heeft uitgemaakt.

8.4 Adviezen of aanbevelingen, gegeven door TMC bedrijfskleding, hieronder mede begrepen informatie in webshop, catalogi en brochures, met betrekking tot de opslag, de werking, het gebruik en/of verbruik van de producten, geschiedt geheel vrijblijvend. Opvolging van de adviezen geschiedt geheel voor eigen risico van de Opdrachtgever.

TMC bedrijfskleding is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit hierboven vermelde adviezen en/of aanbevelingen.

  

Toepasselijk recht
9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.


Wasvoorschriften

Klik hier voor meer informatie over de wasvoorschriften, was- en gebruikstips voor een langer draagplezier en de betekenis van wassymbolen.

Verzenden

Wij versturen je pakket via GLS. Op het moment dat het pakket bij ons vertrekt krijg je automatisch een track & trace nummer. 
De verzendkosten bedragen €9,50. Bestellingen boven een bedrag van €500 ecxlusief BTW worden kosteloos verzonden.
De bestelling ontvang je binnen 3 tot 8 werkweken. 

Retourneren

- Vermaakte kleding, special geproduceerde en/of kleding met logo met logo kan niet worden geretourneerd.
- Retourneren binnen 10 werkdagen na ontvangst van de producten.
- Producten in de orginele verpakking, labels aan de kleding en onbeschadigd.
- De verzendkosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening. 
- Wij berekenen 10% handelingskosten.
- Bij het retourneren van de passet waaruit een bestelling volgt worden geen handleingskosten berekend.
- Zorg voor een degelijk verzendpakket. Voeg een kopie van het factuur of de pakbon toe.
- Creditnota's worden binnen 7 werkdagen na ontvangst teruggestort op je rekening.

Stuur je pakket naar:
TMC Bedrijfskleding
T.a.v. Retouren
Saffierborch 4
5241 LN Rosmalen


Klachten

We doen ons uiterste best om de bestelling en service zo prettig en vlot mogelijk te laten verlopen. Als je een klacht of opmerking hebt, dan lossen we dat graag -samen met jou- zo goed mogelijk op. Je kan een klacht telefonisch melden via +31 (0)73-65 60 999. Dit kan ook per email via info@tmcbedrijfskleding.nl. We nemen de klacht direct in behandeling. 


Budget
Indien je bevoegd bent om een budget in te stellen, kan dit via het portaal onder het kopje 'Collectie & Medewerkers'. Hierbij stel je een start- en jaarbudget in voor de gekozen werknemers. Het budget kan naar wens opgehoogd, verlaagd of gereset worden.